2022-06-30

English first / Angielski pierwszy

Back to index / Powrót do indeksuEnglish

From now on, all new pages on this site will be written primarily in English and English will be the primary languaage of the site. Old pages will be modified accordingly.


Polski

Od teraz wszystkie nowe strony na witrynie będą pisane pierwwotnie w języku angielskim, stare strony będą powoli zmieniane.


Russia v. Ukraine, see the timeline on Wikipedia here